26. – 27. 3. 2022
Ridera LH24
MENUMENU

Pravidla závodu


POZOR, ZÁVOD SE KONÁ V NOVÉM TERMÍNU 26. A 27. BŘEZNA. PRAVIDLA REVIDUJEME A DO 31.1. ZVEŘEJNÍME NOVOU PODOBU. NÍŽE VŠAK VIDÍTE TY Z MINULÝCH LET ;)

24 hodin na Lysé hoře (dále jen LH24) je extrémní, vytrvalostní závod určený pro širokou sportovní veřejnost. Jedná se o 24 hodin trvající extrémní horskou štafetu dvojic společně se závodem jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní M ČR v horském maratonu jednotlivců. Principem závodu je co nejvyšší počet výstupů po pevně dané trase na vrchol Lysé hory za 24 hodin.

1. ZÁVODNÍCI – ÚČASTNÍCI ZÁVODU

Všichni závodníci jsou u akreditace označeni identifikátory závodu LH24, tj. registrovaným ID čipem a mají vždy viditelně umístěno startovní číslo na batohu či svrchním oděvu.

1a) LH24 je extrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let (v den závodu 18. ledna 2020 dosaženo 18 let).

1b) Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o závodu, je si vědom náročnosti tohoto závodu, zná i další související nebezpečí a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se tohoto závodu zúčastnit.

b) netrpí žádnou závažnou nemocí.

c) bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku.

d) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, a je si vědom eventuálních následků spojených s jeho účastí.

e) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu 24 hodin na Lysé hoře, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.

f) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, a že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.

g) bere na vědomí právo pořadatele kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy a podobně). V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.

1c) Závodník:

a) je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkcí nebo za specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutno během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

b) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za žádné odložené věci účastníka.

c) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.

d) musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO, která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) – VYŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL ZDE

1d) do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.lh24.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označení identifikátory závodu LH24, tj. registrovaným ID čipem, barevným náramkem, startovním číslem na batohu či svrchním oděvu (vždy viditelné);

1e) Všichni účastníci závodu LH24 2020 jsou prostřednictvím “amatérského členství” v ČAES pojištěni v rámci základního (úrazového) pojištění sportovce pro organizované sportovní akce “turistika v nenáročném terénu do 3000 m n. m.”, “horský běh”, “náročná turistika v horském terénu do 5000 m n. m.”, které pořadatelé LH24 připravili ve spolupráci s ČAES;

Amatérské členství v ČAES vzniká registrací závodníka do závodu, je pro všechny závodníky bez rozdílu. Závodníci nehradí žádné členské poplatky ve prospěch ČAES – tyto hradí pořadatel LH24.

Pojištění se vztahuje na všechny závodníky bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny jsou registrováni. Více informací o pojištění si můžete stáhnout zde: Pojistné podmínky úrazového pojištění a pojistná smlouva s ČAES.pdf

Závodník, který si vysloveně nepřeje a nesouhlasí s nabízeným pojištěním prostřednictvím “amatérského členství”, pošle registračnímu oddělení v odpovědi na potvrzující e-mail informaci “NESOUHLASÍM S AMATÉRSKÝM ČLENSTVÍM U ČAES”

1f) Závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění (nejlépe u vlastní pojišťovny);

2. AKREDITACE DO ZÁVODU, ZÁVOD

2a) Tým i jednotlivec dostává u akreditace jeden elektronický čip pro záznam vrcholové a cílové kontroly. Doporučené umístění čipu je na krk závodníka. Závodník na trati musí vždy projít kontrolou (přiložení čipu k měřícímu zařízení)

 1. u transformátoru,
 2. v depu
 3. na vrcholu LH

V případě, že závodník nebude mít u sebe čip (např. zapomene jej v depu), nebude mu uznán absolvovaný okruh.

2b) Tým dostane při akreditaci jedno startovní číslo v případě jednotlivce, dvě startovní čísla v případě dvojice. Je povinností závodníka mít v průběhu celého závodu startovní číslo umístěno viditelně na vrchní částí oděvu, případně na batohu.

2c) Hromadný start závodu je v sobotu 18. ledna 2020 v 10:00 hod v prostoru areálu Na Pile v Ostravici

2d) Závodníci mohou využít k postupu pouze své vlastní fyzické síly (jsou doporučeny trekové hole)

2e) Strategii jídla, odpočinku a spánku si volí závodník a týmy podle aktuální situace a svého uvážení.

2f) Pořadatel si však vyhrazuje právo nařídit závodníkovi povinný odpočinek, pokud bude vykazovat zjevné stavy extrémního vyčerpání.

JE ZAKÁZÁNO

a)Je zakázáno využívat jiných prostředků pro usnadnění nebo urychlení pohybu na trati (např. u výstupu tažení psem nebo jinou osobou, u sestupu lyže, saně, boby, igelitové sáčky, tzv. kluzky na boty atd).

b)Je zakázána jakákoliv spolupráce týmů za účelem dojít do cíle společně a dělit se tak o získanou pozici. Toto platí pro jednotlivce i dvojice. Závod je měřen elektronicky na setiny sekundy. Technicky je téměř nemožné, aby členové dvou týmů měli v případě shodného počtu kol v cíli také shodný čas (rozdílný čas startu, použitá technologie měření, každý tým má svůj ID čip).

c)Závodník nesmí během pohybu na trati závodu přijmout pomoc od druhé osoby, pomoc parťáka nebo doprovodného týmu, jinak bude diskvalifikován. (např. fyzická pomoc doprovodu nebo přihlížejících návštěvníků při výstupu na vrchol, tažení na laně apod.) Zákaz se vztahuje také na fyzickou pomoc a spolupráci mezi jednotlivými závodníky (např. dva jednotlivci nebo členové dvou spřátelených týmů, kdy jeden táhne druhého na laně, nese mu batoh apod.) Zákaz pomoci se vztahuje rovněž na vrchol Lysé hory! (např. je zakázáno, aby člen doprovodného týmu předal na vrcholu oblečení, jídlo, vodu apod.). Závodník smí přijmout pomoc od člena doprovodu nebo svého parťáka (v případě štafety) pouze v DEPU ZÁVODU! Tedy pouze v prostorách RC Sepetná, Ondráš a Sluníčko. Zde může být doprovodným týmem poskytnuta jakákoliv pomoc (např. příprava stravy, pitný režim, podání oblečení, masáže apod.) Tato pomoc může být poskytnuta také v rámci předávací zóny (viz. bod 5b).

3. POVINNOSTI ZÁVODNÍKA

3a) Závodník musí dodržovat standardní pravidla fair-play.

3b) Všichni závodníci i týmy musí dodržovat pevně stanovený výstup i sestup trasy LH24 (trasa je pevně značená) a to bez výjimky.

3c) Závodník je povinen poskytnout jinému závodníkovi první pomoc v nouzi. První pomocí je také myšleno např. poskytnutí tekutin, jídla, energie, oblečení apod., pokud to vyžaduje stav závodníka v nouzi.

3d) Na jakoukoliv pomoc jinému závodníkovi v nouzi musí účastník závodu neprodleně upozornit pořadatele závodu (telefonicky na štáb nebo osobně u nejbližšího pořadatele). Při nahlášení této situace musí oznámit číslo týmu a jméno účastníka v nouzi. POVINNOST INFORMOVAT POŘADATELE ZÁVODU SE VZTAHUJE I NA SITUACE, KDY JE NUTNO VOLAT PŘÍMO HORSKOU SLUŽBU!!!

3e) Důrazně žádáme závodníky, aby se na trase závodu pohybovali bez doprovodu (support). Tato skrytá pomoc narušuje podmínky fair-play. Přestože vám doprovod nedává fyzickou pomoc, výrazně vám ulehčuje práci s orientací, nočním svícením, informacemi o tempu. Nejvýrazněji pak napomáhá psychicky. Závod LH24 je extrémní závod, je tak zkouškou celého jedince, fyzické i psychické složky. Přestože nedokážeme v průběhu závodu ohlídat, zda si závodnici takto pomáhají cizím supportem, vyhrazujeme si právo kontrolovat vstupy do zón trasy, které nevedou po turistické značce, a kde nikdo, kromě závodníku závodníků, nemá dle pravidel CHKO přístup. Navíc budeme v průběhu závodu upozorňovat na nefér jednání všechny očividné případy této skryté pomoci, a vyhrazujeme si právo takovýmto závodníkům udělit časovou penalizaci (povinné zastavení v depu po určitý čas).

4. POVINNÁ VÝBAVA

Každý závodník, který se pohybuje po trati závodu nebo na trať vyráží, ať už po vystřídání nebo odpočinku, musí mít u sebe povinnou výbavu závodníka. Ta bude v průběhu závodu kontrolována, v případě porušení bude závodník či tým diskvalifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení povinnosti použití určité části z povinné výbavy (např. nutnost obutí nesmeků po celou dobu pohybu na trati, vyhlášení hodiny s povinností mít na trati zapnutou čelovku atd.)

Povinná výbava:

Pro bezpečí závodníka:

 1. NESMEKY (celokovové s atestem, nejlépe řetízkové) nebo BOTY S HROTY
 2. ČELOVKA
 3. nabitý funkční telefon v úsporném stavu
 4. multifunkční šátek (tunel) pro ochranu obličeje a uší

Pro pomoc jinému závodníkovi:

 1. teplá fleecová mikina nebo bunda (ve velikosti závodníka), nepromokavě zabalena
 2. NRC alufolie (proti podchlazení)
 3. náhradní funkční čelovka 1 kus (v době od 16 do 8 hod)

Pro čisté Beskydy:

 1. pytlík na odpadky

5. MĚŘENÍ ZÁVODU

5a) Měření závodu probíhá elektronicky čipy, které se přikládají na měřící zařízení. Pro stanovení výsledků je brán v úvahu pouze uzavřený okruh – tedy KONTROLA TRANSFORMÁTOR – KONTROLA VRCHOL – KONTROLA SEPETNÁ, vyjma bodu 5c. (Např. závodník vystoupá na vrchol, projde vrcholovou kontrolou a vrací se zpět. V momentě, kdy projde čip přes měřící zařízení v cílovém prostoru u hotelu Sepetná, je okruh uzavřen, nový se otevírá opět u Transformátoru.)
5b) Předávání štafety (čipu) mezi členy týmů (dvojice – štafety) se odehrává v předávacím prostoru, který začíná od měřícího zařízení u hotelu Sepetná a končí u Transformátoru. Členové týmů – štafet, kteří jsou ubytováni na Sluníčku, si tak mohou předat štafetu až na parkovišti u Transformátoru a nemusí jít až k Sepetné. Parkoviště u Transformátoru je na trase závodu, takže závodníci nemají žádné zdržení. Předávání štafety probíhá fyzickým předáním “štafetového kolíku- tj. předáním čipu”

5c) V případě, že závodník nestihne uzavřít svůj okruh v časovém limitu závodu (24 hodin), tedy doběhne až po ukončení závodu v neděli 19. ledna 2020 v 10:00 hod, počítá se mu poslední zaznamenaná kontrola. Tzn. pokud stihl vystoupat na vrchol Lysé hory a projít kontrolou na měřícím zařízení na Lysé hoře, bude mu do výsledku započítáno půl kola.

5d) V případě, že doběhnou do cíle dva závodníci nebo týmy, které mají shodný počet kol, vyhrává ten, který má lepší čas v cíli.

6. FOTO, VIDEO, BRANDING

Účastník závodu

6a) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení závodu LH24, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

6b) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.

6c) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, na sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

7. PROTESTY, PORUŠENÍ PRAVIDEL

7a) Protest lze oficiálně podat kdykoliv v průběhu závodu, nejpozději pak do 30 minut po skončení závodu.

7b) Protesty se podávají (nejlépe písemně, případně s fotodokumentací) za poplatek 200,- Kč rozhodčímu. Poplatek je při uznání protestu vrácen.

7c) V případě zamítnutí protestu (neoprávněný protest) se poplatek 200,- Kč nevrací.

7d) Lhůta pro vyjádření k protestu je 30 minut od podání.

7e) V případě porušení pravidel může být závodník nebo tým pořadatelem upozorněn a napomenut, může být penalizován (penalizace 30 min v depu), případně ze závodu diskvalifikován a vyloučen.

8. OSTATNÍ

Extrémní závod LH24 má statut otevřeného mistrovství České republiky (dále jen „OPEN MČR“) v zimním horském maratonu.

Vyhlašování:

Proběhne v areálu NA Pile v Ostravici v neděli 19. ledna 2020 od 12 hodin.

Během slavnostního ceremoniálu jsou vyhlašování:

8a) absolutní vítězové LH 24 otevřeného mistrovství ČR, tedy vítěz a další dva závodníci v absolutním pořadí (kategorie muži a kategorie ženy 18 až 35 LET, 36 až 50 LET, nad 50 LET)

8b) Mistrovství ČR – tedy první 3 čeští závodníci a 3 české závodnice v pořadí. Titul Mistr ČR v zimním horském maratonu jednotlivců získají vítězové kategorie muž/žena s občanstvím ČR.

8c) Vítězové jednotlivých kategorií týmů (dvojic) a další dvě dvojice, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie (muži, ženy, mix) 18 až 35 LET, 36 až 50 LET, nad 50 LET

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlašovat kategorie týmů, ve kterých se závodu účastní méně než tři týmy.

Je povinností umístěných závodníků nebo týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.