facebook

PRAVIDLA ZÁVODU

Adidas 24 hodin na Lysé hoře (dále jen LH24) je eXtrémní , vytrvalostní závod určený pro širokou sportovní veřejnost. Jedná se o 24 hodin trvající extrémní horskou štafetu dvojic společně se sólo závodem jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní M ČR v horském maratonu jednotlivců. Principem závodu je co nejvyšší součet převýšení dosažený opakovanými výstupy na vrchol Lysé hory za 24hodin.


1. ZÁVODNÍCI - ÚČASTNÍCI ZÁVODU jsou u akreditace označeni identifikátory závodu LH24, tj. registrovaným ID čipem a mají vždy viditelně umístěno startovní číslo na batohu či svrchním oděvu

1a) LH24 je eXtrémní sportovní akce, ve které mohou startovat jen osoby starší 18 let

1b) Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného, nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuje, že:

a) disponuje požadovanými znalostmi o závodu, je si vědom náročnosti tohoto závodu (ujištění před soutěží), zná i další související nebezpečí a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se tohoto závodu zúčastnit

b) netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním 

c) bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku

d) byl pořadatelem dostatečně seznámen a obdržel veškeré informace ohledně průběhu, pravidel, bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek soutěže, a je si vědom eventuálních následků spojených s jeho účastí 

e) startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu ADIDAS 24 hodin na Lysé hoře, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.

f) si je vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu, a že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu

g) bera na vědomí právo pořadatele kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy a podobně). V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen závod přerušit, uzavřít nebo zrušit start, se startovné nevrací.


1c) Závodník:

a) je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání závodu, zejména za místo startu, cíle, TURISTICKY ZNAČENÝCH TRAS, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude nutno během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu. 

b) bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za žádné odložené věci účastníka. 

c) je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži.

d) musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO, která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) - VYŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL ZDE

 

2. AKREDITACE DO ZÁVODU, ZÁVOD

2a) Tým dostává u akreditace jeden elektronický čip pro záznam startovní, vrcholové a cílové kontroly. Doporučené umístění čipu je na krk závodníka. Závodník na trati musí vždy projít kontrolou (přiložení čipu k měřícímu zařízení):

a) u transformátoru
b) na vrcholu LH
c) cílová brána před hotelem Sepetná

 
V případě, že závodník nebude mít u sebe čip (např. zapomene jej v depu), nebude mu uznán absolvovaný okruh.

2b) Tým dostane při akreditaci jedno startovní číslo v případě jednotlivce, dvě startovní čísla v případě dvojice. Je povinností závodníka mít v průběhu celého závodu startovní číslo umístěno viditelně nad vrchní částí oděvu, případně na batohu.

2c) Hromadný start závodu je v sobotu 23.1.2016 v 11:00 hod v prostoru Pily v Ostravici

2d) Závodníci mohou využít k postupu pouze své vlastní fyzické síly (jsou doporučeny trekové hole)

2e) Strategii jídla, odpočinku a spánku si volí týmy podle aktuální situace a svého uvážení.

2f) Pořadatel si však vyhrazuje právo nařídit závodníkovi povinný odpočinek, pokud bude vykazovat zjevné stavy extrémního vyčerpání.

JE ZAKÁZÁNO

a) Je zakázáno využívat jiných prostředků pro usnadnění nebo urychlení pohybu na trati (např. u výstupu tažení psem nebo třetí osobou, u sestupu lyže, saně, boby, igelitové sáčky, tzv. kluzky na boty atd).

b) Je zakázána jakákoliv spolupráce týmů za účelem dojít do cíle společně a dělit se tak o získanou pozici. Toto platí pro jednotlivce i štafety. Závod je měřen elektronicky na setiny sekundy. Technicky je téměř nemožné, aby všichni členové dvou týmů měli v případě shodného počtu kol v cíli také shodný čas (rozdílný čas startu, použitá technologie měření, každý tým má svůj ID čip).

c) Závodník nesmí během pohybu na trati závodu přijmout pomoc od druhé osoby, pomoc parťáka nebo doprovodného týmu, jinak bude diskvalifikován. (např. fyzická pomoc doprovodu nebo přihlížejících návštěvníků při výstupu na vrchol, tažení na laně apod.) Zákaz se vztahuje také na fyzickou pomoc a spolupráci mezi jednotlivými závodníky (např. dva jednotlivci nebo členové dvou spřátelených týmů, kdy jeden táhne druhého na laně, nese mu batoh apod.) Zákaz pomoci se vztahuje rovněž na vrchol Lysé hory! (např. je zakázáno, aby člen doprovodného týmu předal na vrcholu oblečení, jídlo, vodu apod.). Závodník smí přijmout pomoc od člena doprovodu nebo svého parťáka (v případě štafety) pouze v DEPU ZÁVODU! Tedy pouze v prostorách RC Sepetná, Ondráš a Sluníčko. Zde může být doprovodným týmem poskytnuta jakákoliv pomoc (např. příprava stravy, pitný režim, podání oblečení, masáže apod.) Tato pomoc může být poskytnuta také v rámci předávací zóny (viz. bod 5b).3. POVINNOSTI ZÁVODNÍKA

a) Závodník musí dodržovat standardní pravidla Fair-play

b) Všichni závodníci i týmy musí dodržovat pevně stanovený výstup i sestup trasy LH24 (trasa je pevně značená) a to bez výjimky.

c) Závodník je povinen poskytnout jinému závodníkovi první pomoc v nouzi. První pomocí je také myšleno např. poskytnutí tekutin, jídla, energie, oblečení apod. , pokud to vyžaduje stav závodníka v nouzi

d) Na jakoukoliv pomoc jinému závodníkovi v nouzi musí účastník závodu neprodleně upozornit pořadatele závodu (telefonicky na štáb nebo osobně u nejbližšího pořadatele). Při nahlášení této situace musí oznámit číslo týmu a jméno účastníka v nouzi). POVINNOST INFORMOVAT POŘADATELE ZÁVODU SE VZTAHUJE I NA SITUACE, KDY JE NUTNO VOLAT PŘÍMO HORSKOU SLUŽBU!!!


4. POVINNÁ VÝBAVA

Každý závodník, který se pohybuje po trati závodu nebo na trať vyráží, ať už po vystřídání nebo odpočinku, musí mít u sebe povinnou výbavu závodníka. Ta bude v průběhu závodu přísně kontrolována, v případě porušení bude závodník či tým diskvalifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na vyhlášení povinnosti použití určité části z povinné výbavy (např. nutnost obutí nesmeků po celou dobu pohybu na trati, vyhlášení hodiny s povinností mít na trati zapnutou čelovku atd.)

Povinná výbava:

a) NESMEKY – celokovové s atestem, nejlépe řetízkové

b) Plně nabitý funkční telefon v úsporném stavu

c) NRC alufolie (na podchlazení)

d) ČELOVKA (nepoužívejte dobíjecí baterie, ale kvalitní jednorázové)

e) Náhradní funkční čelovka 1 kus

f) Teplá fleecová mikina, nepromokavě zabalena (tzv. "teplex 250g", suchý svršek na tělo, min hmotnost musí být 250 gramů, zabalen proti vlhkosti v igelitu).

g) multifunkční šátek (tunel) pro ochranu obličeje a uší

h) Pytlík na odpadky5. MĚŘENÍ ZÁVODU

a) Měření závodu probíhá elektronicky čipy RFID, které se přikládají na měřící zařízení. Pro stanovení výsledků je bráno v úvahu pouze uzavřený okruh - tedy KONTROLA TRANSFORMÁTOR - VRCHOL - KONTROLA SEPETNÁ, vyjma bodu 5c. (Např. závodník vystoupá na vrchol, čip projde vrcholovou kontrolou a vrací se zpět. V momentě, kdy projde čip přes měřící zařízení v cílovém prostoru u hotelu Sepetná, je okruh uzavřen, nový se otevírá opět u Transformátoru.)

5b) Předávání štafety (čipu) mezi členy týmů (dvojice – štafety) se odehrává v předávacím prostoru, který začíná od měřícího pásu u hotelu Sepetná a končí u Transformátoru. Členové týmů – štafet, kteří jsou ubytováni na Sluníčku si tak mohou předat štafetu až na parkovišti u transformátoru a nemusí jít až k Sepetné. Parkoviště u Transformátoru je na trase závodu, takže závodníci nemají žádné zdržení. Předávání štafety probíhá fyzickým předáním "štafetového kolíku" - předáním čipu.

5c) V případě, že závodník nestihne uzavřít svůj okruh v časovém limitu závodu (24 hodin), tedy doběhne až po ukončení závodu v neděli 24.1.2016 v 11:00 hod, počítá se mu poslední zaznamenaná kontrola. Tzn. pokud stihl vystoupat na vrchol Lysé hory a projít kontrolou na měřícím zařízení, bude mu do výsledku započítáno 0,5 kola.

5d) V případě, že doběhnou do cíle dva závodníci nebo týmy, které mají shodný počet kol, vyhrává ten, který má lepší čas v cíli.6. FOTO, VIDEO, BRANDING

Účastník závodu

a) souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení závodu ADIDAS 24 HODIN NA LYSÉ HOŘE, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

b) bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.

c) souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, na sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.


7. PROTESTY

a) Protest lze oficiálně podat kdykoliv v průběhu závodu, nejpozději pak do 30 minut po skončení závodu

b) Protesty se podávají za poplatek 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poplatek je při uznání protestu vrácen.

c) V případě zamítnutí protestu (neoprávněný protest) se poplatek 200,- Kč nevrací

d) Lhůta pro vyjádření k protestu je 30 minut od podání8. OSTATNÍ

Extrémní závod Adidas 24 hodin na Lysé hoře má statut otevřeného mistrovství České republiky (dále jen „OPEN MČR“) v zimním horském maratonu.

Vyhlašování:

Proběhne v ZŠ Ostravice v neděli 24. ledna 2016 od 13 hodin.

Během slavnostního ceremoniálu jsou vyhlašování:

8a) absolutní vítězové LH 24 otevřeného mistrovství ČR, tedy vítěz a další dva závodníci v absolutním pořadí (kategorie muži a kategorie ženy do 30 LET, 31-40 LET, 41-50 LET, nad 50 LET)

8b) Mistrovství ČR - tedy první 3 čeští závodníci a 3 české závodnice v pořadí. Titul Mistr ČR v zimním horském maratonu jednotlivců získají vítězové kategorie muž/žena s občanstvím ČR.

8c) Vítězové jednotlivých kategorií týmů (dvojic) a další dvě dvojice, tedy vždy první tři týmy celkového pořadí dané kategorie (muži, ženy, mix) do 30 LET, 31-40 LET, 41-50 LET, nad 50 LET


Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhlašovat kategorie týmů, ve kterých se závodu účastní méně než tři týmy.

Je povinností umístěných týmů se zúčastnit slavnostního vyhlašování a ceny je nutno si převzít osobně! Na ceny nevyzvednuté při slavnostním ceremoniálu nemají závodníci nárok.VE VŠEM OSTATNÍM VÝŠE NEUVEDENÉM SE ŘÍDÍ ZÁVOD PODLE PRAVIDEL ČAES

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

adidas

PARTNEŘI
msk istyle DACIA RENAULT emos gp bateriespewag leki nutrend lesy střešní nosiče Hakr AUTO MOTO PŘIKRYL Sepetná Sluníčko ostravice Sluníčko opavanet caes tiskarnaklein ibs hs web in kct fincentrum shokart HYBAJ

 

KONTAKTNÍ INFORMACE:

REGISTRACE, WEB, INFORMACE - tel. 608 228 227, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.